Wybierz język:

  Strona tworzona w rozdzielczości 1280x960

Nawigacja: Firma / O firmie
O firmie:
Informacje o firmie Educom

 

 

 

EDUCOM Sp. z o.o. jest powstałą w 1999 roku, dynamicznie rozwijającą się firmą, która nie boi się trudu stawianych przez klientów zadań.

 

 

 

Posiadamy:

 • Akredytację Lubelskiego Kuratora Oświaty

 • Status autoryzowanego Regionalnego Centrum Innowacji Microsoft®

 • Tytuły Wojewódzkiego Lidera Biznesu 2004 i 2009 r.

 • Wyróżnienie Lubelskiej Izby Gospodarczej 2002 r.

 • Rekomendację MENiS do przeprowadzenia wszystkich szkoleń dla systemów WINDOWS 2003 r.

Współpracujemy między innymi z:

 • Kuratorium Oświaty w Lublinie

 • Jednostkami Samorządu Terytorialnego

 • Ministerstwem Edukacji Narodowej

 • Urzędami Pracy

 • Placówkami edukacyjnymi z Polski i Ukrainy

Przeszkoliliśmy łącznie ponad 15 000 nauczycieli.

Cele stawiane przez firmę Educom

   

    Dostarczanie naszym klientom usług najwyższej jakości, opartych na zapewnieniu wysokiej jakości przez wykwalifikowaną kadrę, łączenie w innowacyjnych działaniach wiedzy naukowej i technicznej z praktyką edukacyjną.

    Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „EDUCOM” w Lublinie jest placówką, która inspiruje, organizuje i prowadzi doskonalenie zawodowe nauczycieli i kadry kierowniczej publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek, ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów informatycznych i ekonomicznych. Posiada wykwalifikowaną kadrę oraz doświadczenia zdobyte w organizacji i prowadzeniu różnego typu szkoleń.

    Prowadzi kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe nauczycieli, którzy ubiegają się o awans zawodowy. Szkolenia dotyczą między innymi umiejętności stosowania nowoczesnych technologii komputerowych i informacyjnych, wykorzystania komputera w procesie nauczania poszczególnych przedmiotów oraz w organizacji pracy szkoły. Kierunki działania dotyczą rozpowszechniania edukacji informatycznej z jak najszerszym wykorzystaniem dostępnych narzędzi w celu wspomagania procesu dydaktycznego.

   

    Ponadto do naszych celów należą:

 • Prowadzenie kursów kwalifikacyjnych, nadających kwalifikacje określone w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, zwane dalej „kursami kwalifikacyjnymi”, także we współpracy ze szkołami wyższymi i zakładami kształcenia nauczycieli,

 • Wymiana doświadczeń z zakresu funkcjonowania systemu oświatowego z krajowymi i zagranicznymi partnerami,

 • Tworzenie i rozwijanie multimedialnych centrów informacji pedagogicznej,

 • Upowszechnianie wiedzy pedagogicznej we współpracy ze środkami społecznego przekazu,

 • Organizowanie różnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy szkołami i placówkami,

 • Realizowanie zadań na podstawie porozumienia zawartego z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

 • Ośrodek realizuje zadania obowiązkowe między innymi poprzez: Prace koncepcyjne dotyczące zakresu i sposobu organizowania form doskonalenia;

 • Udzielanie konsultacji;

 • Organizowanie form doskonalenia, w tym seminariów, konferencji, wykładów, kursów, warsztatów i szkoleń uwzględniających specyfikę nauczanych przedmiotów lub prowadzonych zajęć oraz dotyczących ogólnej wiedzy i umiejętności zawodowych nauczyciela.

Historia

   

    EDUCOM Sp. z o.o. jest powstałą w 1999 roku, dynamicznie rozwijającą się firmą, która nie boi się trudu stawianych przez klientów zadań.

   

    Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "EDUCOM" w Lublinie został wpisany do ewidencji Kuratorium Oświaty w Lublinie w 2000 r., jako niepubliczna placówka doskonalenia nauczycieli.

   

    Ośrodek tworzy, prowadzi, przekształca i likwiduje Zarząd Spółki „EDUCOM” w Lublinie.

Współpracowaliśmy i współpracujemy z innymi firmami szkoleniowymi w Polsce. Materiały szkoleniowe opracowane w ODN „EDUCOM” cieszą się dużym uznaniem zarówno wśród wykładowców jak i uczestników szkoleń. Zostały wykorzystane na kilkudziesięciu szkoleniach w różnych ośrodkach szkoleniowych w Polsce.

   

    ODN „EDUCOM” od 2002 roku jest Ośrodkiem Szkoleniowym Krajowego Biura ECDL (Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych) i prowadzi szkolenia dla nauczycieli informatyki chcących uzyskać uprawnienia Egzaminatora ECDL.

   

    Od 2004 roku EDUCOM posiada status autoryzowanego Regionalnego Centrum Innowacji Microsoft® i współpracuje z innymi Centrami Innowacji w Polsce - Ogólnopolską Fundacją Edukacji Komputerowej w Poznaniu, Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu, Katolickim Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Gliwicach, Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

 

Nowość
Oferta oprogramowania